behandeling van burn-out

Behandeling van burn-out

Burn-out kan niet met medicatie worden verholpen, hooguit kunnen slaapmiddelen voorgeschreven worden, maar het uitgebluste gevoel zal terugkeren zodra men ontwaakt. De behandeling van burn-out bestaat uit het terugwinnen van de regie over je leven. Ervaring heeft geleerd dat herstel en volledige werkhervatting veelal binnen 3 to 6 maanden plaats vind.

Burn-out psycholoog gaat uit van een integrale aanpak (pagina integrale aanpak ). De behandeling van burn-out is gericht op het herstellen van de balans tussen samenhangende aspecten, zodat er sprake kan zijn van duurzaam herstel.

Online begeleiding

Lichte, matige en verhoogde burn-out klachten, zijn goed te behandelen met online begeleiding. Online hulpverlening/ begeleiding is bijzonder effectief en heeft daarnaast een aantal belangrijke praktische voordelen. Lees hier meer over kortdurende effectieve online hulp.

Face-to-face in Winterswijk

Voor mensen met ernstige burn-out klachten, die in de crisisfase verkeren, is het niet altijd verstandig om met online begeleiding te starten. Ook zijn er cliënten die de voorkeur geven aan persoonlijk contact. In deze situaties wordt face-to-face begeleiding aangeboden, die eventueel later in het herstelproces, tijdens de oplossingsfase en toepassingsfase kan worden aangevuld met online begeleiding.

Samenwerking met bedrijfsartsen en huisartsen

Landelijk zijn er afspraken gemaakt tussen bedrijfsartsen, huisartsen en eerstelijns psychologen over de behandeling van overspanning en burn-out. Goede afstemming van verantwoordelijkheden en tijdige door verwijzing zijn voor de cliënt van groot belang. Burn-out pyscholoog werkt volgens deze afspraken. Hieronder vind je de volledige, informatieve documenten.

LESA_Landelijke-Eerstelijns-Samenwerkings-Afspraak_Overspanning-en-burnout

MDRL_Multi-disciplinaire-Richlijn-Eerstelijn-Overspanning-Burnout

STECR (experticecentrum arbeids participatie) -richtlijn Spanning en overspanning

Behandeling van burn-out drie fasen:

1. Crisisfase

(duur ongeveer één tot drie weken) Hierbij gaat het erom dat u tot rust komt en de controle hervindt op cognitief en emotioneel niveau. U speelt een actieve rol, in het herschikken van maatschappelijke en privé activiteiten. Deelnemen aan het arbeidsproces is vaak niet goed mogelijk.

2.Probleem- en oplossingsfase

(duur ongeveer drie tot zes weken) In deze fase brengt u samen met uw omgeving structuur aan in de problemen: welke problemen spelen een rol, hoe beïnvloedbaar zijn ze, wat moet er gebeuren? Oppakken van activiteiten zoals werk (al of niet gedeeltelijk) is doorgaans zinvol als u zicht hebt op concrete oplossingen voor ten minste een deel van de problemen.

3.Toepassingsfase

(duur ongeveer drie tot zes weken) U past de verworven inzichten en vaardigheden geleidelijk in praktijksituaties toe en pakt diverse rollen weer op. Voor het welslagen is het essentieel dat de omgeving hierin meedenkt en meewerkt.

Er wordt in alle fasen gewerkt aan een gezonde geest in een gezond lichaam. Er vindt, indien nodig en gewenst, afstemming tussen u en uw werkgever plaats.